Kwaliteit voorop!

Om een goede opvang te bieden voor uw kinderen is het van groot belang dat we een goede kwaliteit waarborgen. Dit doen we door onder andere gemotiveerde, geschoolde en geliefde medewerkers op de groep te zetten. Naast onze geweldige collega’s hebben we ook een betrokken oudercommissie die samen met ons meedenken om een zo goed mogelijke opvang te runnen voor de kinderen en de ouders. De toezicht kinderopvang organisatie controleert minimaal 1 keer per jaar of wij voldoen aan alle eisen die vastgesteld zijn voor de kinderopvang. De rapporten die wij hiervan krijgen kunt u terugvinden onder het kopje kwaliteit. Hier vindt u tevens ons pedagogisch beleidsplan waarin wij u gespecificeerd toelichten wat wij voor opvang zijn en over praktische zaken op en rond de Kinderopvang.

Pedagogisch beleidsplan 

BSO in de Wolken laat zich inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia voor haar pedagogisch beleid. Deze pedagogiek is gericht op wat er leeft bij het kind. Wij houden het kind niet bezig, wij zoeken juist naar wat het kind bezighoudt.

Volg bovenstaande link voor ons algemeen pedagogisch beleidsplan en zie onze locatiepagina voor het pedagogisch werkplan per locatie. klik hier om ons inspectierapport in te zien; veel leesplezier!

Landelijk Inspectierapport

De Inspectie Kinderopvang controleert – in opdracht van gemeente Utrecht- aan de hand van een checklist en een bezoek één keer per jaar of kinderopvang in de Wolken aan de voorschriften uit de wet op de kinderopvang voldoet.
Tijdens deze inspectie wordt zowel ons Pedagogisch Beleidsplan als ons Plan voor Veiligheid en Gezondheid getoetst alsmede de uitdraging hiervan op de groep.

Naar aanleiding van de volledige inspectie stelt de Inspectie Kinderopvang een inspectierapport op. Het meest recente rapport kunt u hier lezen.

Kinderopvang In de Wolken is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
Ons landelijk registratienummer Kinderopvang is 148018841.

Contact met ouders
Wij hechten waarde aan goed contact tussen de ouders en ons team. Een praatje bij het ophalen van het kind na een schooldag, maar ook het delen van leuke, spannende of ingrijpende zaken die spelen in het leven van het kind vinden wij belangrijk. Zo kunnen wij inspelen op de specifieke situatie van het kind.

  • Contact met ouders vindt plaats op de volgende manieren:
  • Tijdens het kennismakingsgesprek;
  • Het dagelijks contact bij het halen en brengen op studie- of vakantiedagen;
  • Extra gesprekken op aanvraag
  • Via email en telefoon;
  • Via de oudercommissie.

Regelement Oudercommissie

De oudercommissie van Kinderopvang in de Wolken heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen, de ouders te vertegenwoordigen en Kinderopvang in de Wolken te adviseren over beleid en kwaliteit. De Oudercommissie vergadert minimaal 3 keer per jaar.

U kunt hier het regelement van de oudercommissie downloaden

Klachtenregeling

Als kinderopvang doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij een interne klachtenregeling opgesteld.
In de klachtenregeling beschrijven we onze werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De regeling voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c Klachtenregeling